Přeskočit na obsah

STANOVY

Stanovy spolku

Útulek MB, z.s.

I. Základní ustanovení

 1. Název: Útulek MB, z.s.
 2. Sídlo: Bezděčín 7 29301 Ml. Boleslav
 3. IČO: 09387773  
 • Spolek Útulek MB, z.s. (dále též jen „ÚMB“) je dobrovolným spolkem fyzických
  a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu zvířat a pomoc jim. Ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky a těmito Stanovami.
 • ÚMB je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 • ÚMB působí na území České republiky.

II. Účel, poslání a cíle spolku

 1. Základním účelem spolku je:
 2. pomoc opuštěným zvířatům (zejména kočkám a psům);
 3. činnost útulků a domácích depozit;
 4. organizování akcí s tématikou zvířat a ve prospěch pomoci zvířatům;
 5. provozování vznikajícího útulku v Ml. Boleslavi.
 • Konkrétní program činnosti bude průběžně aktualizován a zveřejňován (zejména
  na internetových stránkách ÚMB apod.).
 • Spolek v rámci vedlejší činnosti
 • provozuje/získává do nájmu/vlastnictví nemovitosti za účelem jejich
  využití pro ochranu zvířat a pro zajištění své činnosti;
 • vykonává vedlejší hospodářskou činnost v oblasti ochrany zvířat a přírody, zejména za účelem zajištění prostředků pro naplnění svého poslání a činnosti.

III. Členství ve spolku

 1. Členem se může stát:
 2. fyzická osoba starší 18 let (individuální člen);
 3. právnická osoba, zastoupená statutárním orgánem (kolektivní člen).
 • Práva a povinnosti členů spolku:
 • člen ÚMB má právo:
 • účastnit se akcí a schůzí ÚMB;
 • aktivně se podílet na tvorbě programu a činnosti – tj. navrhovat výboru nápady
  na akce ÚMB apod.
 • člen ÚMB má povinnost:
 • dodržovat stanovy ÚMB
 • pokud je člen ÚMB zvolen funkcionářem ÚMB a tuto funkci přijme, je povinen ji plnit   

            svědomitě v zájmu ÚMB;

 • hradit členské příspěvky, jejichž minimální výši stanoví řádná členská schůze.
 • Vznik členství:
 • zájemce o členství vyplní registrační formulář (možno řešit i prostřednictvím www stránek) s uvedením údajů: jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa;

O přijetí/odmítnutí členství rozhoduje předseda. Proti tomuto rozhodnutí
je možno se odvolat k Výboru, který je o takovém odvolání povinen definitivně rozhodnout do 60 dnů od jeho doručení;

 • dokladem o vzniku členství je formulář dle předchozího bodu a. podepsaný
  předsedou ÚMB, stvrzující přijetí;
 • osobám zvláštního významu může být uděleno členství čestné. Takové členství musí jednomyslně schválit Výbor ÚMB. Čestný člen není povinen hradit příspěvky (bod II/2 b).
 • Členství v ÚMB zaniká:
 • vystoupením z ÚMB písemným prohlášením člena doručením výboru (lze i elektronickou poštou);
 • většinovým rozhodnutím výboru o vyloučení – na návrh některého z členů výboru za hrubé porušování stanov UMB zejména pokud:
 • je jednání takového člena v hrubém rozporu s posláním ÚMB (dle čl. II);
 • poškodil svým jednáním dobré jméno, důvěryhodnost ÚMB a jeho cílů;
 • jednal hrubým způsobem proti zájmům a cílům ÚMB;
 • rozšiřoval o ÚMB hrubě nepravdivé informace.

Vyloučení je platné okamžikem rozhodnutí výboru. Členská schůze může takové
rozhodnutí Výboru následně přehlasovat, a to 3/5 většinou všech přítomných členů, jejichž členství trvá nejméně 1 rok.

 • automaticky tomu, kdo je pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin;
 • ukončení členství je pak platné dnem nabytí právní moci přísl. rozsudku;
 • úmrtím člena;
 • zánikem ÚMB bez právního nástupce.

IV. Orgány ÚMB

 1. Orgány spolku jsou:
 2. členská schůze, jako orgán nejvyšší;
 3. výbor, jako výkonný orgán;
 4. předseda, jako individuální statutární orgán.
 • Členská schůze a výbor ÚMB jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. Rozhodnutí přijímají hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze může jednat i s menším počtem řádných členů. V takovém případě se jednání hned po zahájení přeruší a po 30 minutové pauze se koná Mimořádná schůze. O usneseních se pak rozhoduje hlasováním a k přijetí postačuje nadpoloviční většina přítomných. Při volbách funkcionářů ÚMB hlasují pouze členové, jejichž členství trvá nejméně 1 rok, o zvolení rozhoduje nadpoloviční většina hlasujících.
 2. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům spolku prostřednictvím elektronické korespondence (e-mailem nebo SMS zprávou), a to nejméně 7 dní předem.
 • Členská schůze zejména
 • volí a odvolává předsedu a výbor (hlasování viz IV/2). Předseda a členové výboru jsou voleni / odvoláváni na dobu neurčitou;
 • projednává hlavní směry činnosti ÚMB, minimálně na nejbližší období (do další schůze);
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru a o hospodaření;
 • mění stanovy, a to 2/3 většinou hlasů přítomných členů, jejichž členství trvá nejméně 1 rok;
 • rozhoduje o zrušení ÚMB, a to 4/5 většinou hlasů přítomných členů, jejichž
  členství trvá nejméně 1 rok;
 • koná se nejméně jednou za rok, svolává ji předseda s předstihem minim. týden před datem konání prostřednictvím emailu nebo telefonického hovoru. Mimořádnou členskou schůzi je předseda povinen svolat na základě písemné žádosti minimálně 1/3 členů ÚMB. Pokud tak neučiní do jednoho měsíce od prokazatelného doručení žádosti, může schůzi svolat jakýkoliv člen ÚMB a schůze je považována za platnou.

Výbor

 1. Výbor ÚMB je výkonným orgánem spolku a je složený ze 3 členů. Tvoří jej předseda, jakožto individuální statutární orgán, a další dva členové výkonného výboru. Členové výkonného výboru včetně předsedy jsou voleni/odvoláváni členskou schůzí.
 2. Výbor zejména:
 3. řídí činnost a hospodaření ÚMB a je za tyto činnosti odpovědný;
 4. schází se podle potřeby. Zasedání výboru svolává předseda, účast je pro jeho
  členy povinná. Přítomnost dalších osob může výbor připustit hlasováním
  na začátku zasedání;
 5. předseda nebo člen výboru se může své funkce vzdát nebo může být z funkce
  odvolán výborem. Důvodem k odvolání je zejména neúčast na práci ve výboru;
 6. v případě rezignace nebo odvolání předsedy vykonává jeho funkci další člen
  výboru, kterého určí většina výboru;
 7. proti rozhodnutí výboru se může člen ÚMB odvolat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o něm prokazatelně dozvěděl. Výbor je povinen toto projednat
  a písemně člena vyrozumět do 30 dnů od prokazatelného doručení. V případě rozporu mezi výborem a členem je výbor povinen toto postoupit nejbližší členské schůzi.

Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.
 2. Jménem ÚMB jedná Předseda samostatně, a to tak, že k názvu ÚMB připojí svůj vlastnoruční podpis. 
 3. Předseda zejména:
 4. zastupuje spolek navenek;
 5. zajišťuje činnost ÚMB v jednotlivých oblastech působnosti ÚMB i konkrétní akce;
 6. řídí práci výboru a je mu odpovědný;
 7. jedná s třetími osobami jménem ÚMB;
 8. vykonává a řídí hospodářskou agendu výboru a odpovídá za plnění všech
  povinností uložených obecně závaznými právními normami v oblasti
  hospodaření. K řízení hospodářské agendy může zplnomocnit hospodáře ÚMB, který je pak plně odpovědný za tuto činnost;
 9. kontroluje plnění veškeré činnost ÚMB, a to zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání finančních prostředků a plnění cílů ÚMB.

V. Majetek a hospodaření

 1. Povinností všech členů a orgánů ÚMB je účelné a hospodárné využívání majetku
  a nakládání s ním v souladu s účelem a posláním ÚMB a jeho stanovami. Majetek musí být chráněn a evidován.
 2. ÚMB hospodaří podle svého schváleného rozpočtu v souladu s plánem činnosti.
 3. K hospodářskému zajištění činnosti slouží zejména:
 4. sponzorské dary;
 5. prostředky poskytované státními či jinými veřejnými orgány, institucemi, nadacemi, nadačními fondy a jinými spolky apod.;
 6. event. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
 7. sbírky, dary.
 • Majetek ÚMB může být převeden mimo ÚMB pouze s předchozím výslovným
  jednomyslným souhlasem všech členů výboru.
 • V případě zániku ÚMB rozhodne o majetkovém vypořádání výbor ÚMB.

VI. Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Tyto stanovy byly jednomyslně schváleny usnesením Členské schůze dne 12.07. 2020 v Ml. Boleslavi a nabývají účinnosti dnem registrace u příslušného krajského soudu.