Přeskočit na obsah

PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU

Pro návštěvy máme otevřeno v sobotu od 14 do 17 hodin (prohlídka, dary a podobně).

Příjem a výdej pejsků, či kočiček individuálně po telefonické domluvě.

Neodkladné záležitosti řešíme telefonicky a na Facebooku.

Provozní řád útulku pro psy a kočky Březno 58

Část I

Základní ustanovení

Článek l

Obecná ustanovení

1)     Tento provozní řád (dále jen „řád“) slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu útulku pro psy

2)     Útulek slouží k péči o nalezené, odchycené a odebrané psy (dále jen „psi)     Za provozuschopnost útulku odpovídá vedoucí a pracovníci  útulku (dále jen VÚ a PÚ) pro psy.

4)     Všechny osoby pohybující se, nebo setrvávající v prostorách útulku jsou povinny dodržovat ustanovení provozního řádu.

5)     VÚ je povinen zajistit seznámení všech osob zajišťujících provoz útulku s provozním řádem útulku, toto seznámení opakovat v intervalu nejméně jednou ročně.

6)     Za dodržování řádu zodpovídá vedoucí útulku.

7)     Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu do útulku.

8)     Psi z útulku nejsou určeni k prodeji a nelze je prodat ani darovat pro pokusné a laboratorní účely.

Článek 2

Útulek a jeho účel

1)     Útulek pro psy a kočky je provozován spolkem! Útulek MB z.s.“.     Útulek se člení na tyto základní provozní části:

a)     objekt  pro  pracovníky útulku,

b)    provozní kotce,

c)     karanténní kotce,

d)     výběhy,

e)      přípravna krmiva,

f)     sklad krmiva.

2)     Do karanténních kotců se musí umístit psi/kočky zaběhlí a opuštění, jejichž majitel není znám, dopravení Městskou policií Mladá Boleslav (dále jen MP), Policií ČR, pověřeným pracovníkem městského-obecního úřadu nebo pracovníkem útulku, pověřeným k odchytu.

3)     Z karantény lze umístit do provozních kotců psy zdravé s vyloučením choroby přenosné na člověka nebo zvíře po rozhodnutí veterinárního lékaře.

4)    Do izolačního kotce bude umístěn zraněný nebo nemocný pes, vyžadující mimořádnou veterinární péči. O uvolnění z izolace rozhodne veterinární lékař.

Článek 3

Vstup do prostoru útulku

1)      Do prostoru útulku mohou vstupovat

a)     zaměstnanci útulku  vykonávající práce v útulku a jejich nadřízení,

b)    kontrolní orgány podle zvláštních předpisů a jiné kontrolní orgány na základě zmocnění vlastníkem útulku v doprovodu pověřeného zaměstnance,

c)     veřejnost jen v určených hodinách (viz část II, článek 7). Přitom se veřejnost  řídí pokyny VÚ a PÚ, výstražnými tabulkami a tímto provozním řádem.

2)     VÚ a PÚ  může povolit vstup osobám za podmínek, které jsou stanoveny v odstavci l, na základě dodržení veškerých hygienických, veterinárních a bezpečnostních opatření.

3)     Do vnitřních prostor karanténního oddělení a veterinární ošetřovny lze vstupovat jen za podmínek stanovených veterinárním lékařem.

Článek 4

Odchyt, umístění a předávání psů/koček

1)     Odchyt nalezeného psa zabezpečují strážníci Městské policie Mladá Boleslav a pověřený pracovník útulku.

2)     Do útulku může být umístěn pouze nalezený, odchycený a odebraný pes. Pokud pes jeví známky onemocnění nebo je zraněný, bude provedena prohlídka veterinárním lékařem.

Akutní případy po tel. domluvě na čísle 608/050918

V případě, kdy bude veterinární lékař mít důvod provést euthanasii psa, může požádat krajskou veterinární správu o vyjádření, zda nedochází k porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dále postupuje dle znění smlouvy o zajištění veterinární péče č. 67/2000 ve znění dodatku č. 1.

3)      PÚ zajistí umístění psa do karanténního kotce v útulku a jeho prohlídku veterinárním lékařem. O umístění v útulku jsou provedeny záznamy do dokumentace útulku.

4)      Mimo provozní hodiny zabezpečujeme po tel. dohodě

5)      O předání psa z útulku adoptivnímu majiteli do pěstounské péče musí být proveden záznam do provozní dokumentace útulku.

6)     Adoptivní majitel, kterému má být pes předán, musí být informován o tč. zjevných specifických vlastnostech zvířete. Do příslušné evidence budou zapsány jeho údaje dle občanského průkazu (příjmení, jméno, datum narození, adresa, č. OP), nebo jiného průkazu totožnosti. Pes může být označen čipem.

7)     Výdej psa majiteli zajišťuje pověřený pracovník útulku.  O výdeji psa musí být proveden záznam do provozní dokumentace útulku. Majitel psa musí poskytnout potřebné údaje předložením občanského průkazu. Majitel uhradí v hotovosti částku za vstupní veterinární ošetření podle čl. 8 odst. 2 písm. a) této Směrnice, dále za krmné dny, účtuje se každý započatý den.    

Část II

Podrobné podmínky provozu

Článek 1

Příprava krmiva a skladování krmiva

1)      Pro přípravu krmiva slouží výhradně přípravna krmiva, (dále jen „přípravna“).

2)      Pomůcky a nástroje k přípravě krmiva nelze použít pro jiné účely.

4)      Psům je podáváno granulované krmivo a krmivo v konzervách.

5)      Suché krmivo se skladuje na vyhrazeném suchém místě na paletách nebo v regálech.

6)      V přípravně a skladu krmiv se provádí úklid: denně se mechanicky odstraňují zbytky nečistot z pracovních nástrojů, zařízení a podlah a vše se dezinfikuje, jednou za měsíc se provádí chemická dezinfekce celé přípravny a skladu krmiv.

Článek 2

Příprava krmiva a krmení

1)      Psi jsou krmeni 2x denně, dle pracovního harmonogramu.

2)      Krmná dávka musí odpovídat druhu, stáří a zdravotnímu stavu psa, pro nemocné psy a mladé psy určí veterinární lékař režim krmení individuálně.

3)   Příprava krmiva na více dnů je zakázána.

4)      Pitná voda se psům doplňuje podle potřeby tak, aby jim byla vždy k dispozici čerstvá.

5)      Nádoby na krmivo a vodu musí být pravidelně řádně očištěny a dezinfikovány.

Článek 3

Hygiena chovu zvířat

1)     Neprodleně po odchodu psa z útulku musí být vždy provedeno důsledné vyčištění a dezinfekce kotce, popř. výběhu.

2)     Nejméně jednou za měsíc se provádí celkový úklid a dezinfekce všech provozních prostor útulku (nevyžadují-li to okolnosti jinak), mechanická očista kotců se provádí denně.

3)     Při výskytu nemoci, vnějších a vnitřních parazitů, určí režim čištění a dezinfekcí veterinární lékař, při podezření a výskytu nebezpečné nákazy je povinnost ihned podat zprávu Krajské veterinární správě pro Středočeský kraj, která stanoví podmínky provozu útulku a další opatření.

4)     Průběžně je sledován zdravotní stav umístěných psů, veškeré změny zdravotního stavu psů se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu.

5)     Podle potřeby se provádí péče o srst psů.

6)     Dvakrát za rok se provádí dezinfekce a deratizace.

Článek 4

Protinákazová opatření, karanténa

1)      Nově přijatí psi se umísťují do karanténního kotce na dobu, kterou určí veterinární lékař.

2)      V průběhu karantény bude u nově přijatých psů provedeno:

a)     klinické vyšetření,

b)     zbavení vnějších cizopasníků,

c)     odčervení,

d)     vakcinace proti vzteklině

3)      Očista karanténních kotců, pomůcek, nástrojů a nářadí se provádí denně.

4)      Podle nákazové situace se na základě rozhodnutí orgánů veterinární správy přijmou případná další opatření.

Článek 5

Provoz kafilerního boxu

1)      Odvoz kadaveru musí být zajištěn do 24 hodin od úhynu, či utracení.

2)      Náklady za likvidaci kadaveru se hradí z rozpočtu útulku

Článek 6

Zneškodňování odpadů, ekologická opatření útulku

1)     Odpady se likvidují dle platné právní úpravy (např. zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění).

2)   Provoz útulku je zabezpečován tak, aby nedocházelo k narušení zdravého stavu ovzduší, vody a půdy  prachem, pachem, odpadními látkami, nadměrným hlukem, mikroorganismy a jinak v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami.

3)   Zaměstnanci útulku spolupracují s veterinárním lékařem, dbají jeho rad, pokynů a nařízení při ošetřování zvířat a opatření k zamezení šíření nákazy a dodržují příslušná opatření.

Článek 7

Bezpečnostní opatření

     Veřejnosti se zakazuje

a)     krmit zvířata,

b)     bez povolení a přítomnosti  VÚ a PÚ vstupovat do výběhů a do kotců,

c)     hladit psy ve výběhu i v kotci.

                                                       Článek 9

                                        Prevence nežádoucího množení

  Každý majitel obdrží letáček o množení a jeho následcích a instrukce k další péči o zvíře.

                                                    Článek 10

                                                     Venčení

  1. Útulek je vybaven u každého kotce výběhem + zvlášť výběhem velkým.
  2. Venčení mimo areál útulku se bude provozovat na základě písemné dohody s dobrovolníkem. 

Část III

Provozní dokumentace útulku

Článek 1

Provozní dokumentace

Základní dokumentaci o provozu útulku tvoří

a)      evidenční kniha

·       základní údaje o zvířeti – pořadové číslo, druh, plemeno, pohlaví, věk

·       výsledek vstupního veterinárního vyšetření

·       záznam o veškerých veterinárních zákrocích provedených vet. lékařem včetně zákroků

·       doporučený postup léčby ve složitých případech

·       výsledek výstupního vet. vyšetření

·       datum ukončení  pobytu, adresa nového příjemce nebo důvod utracení či okolnosti úhynu zvířete

·       očkovací průkaz

·       smlouva o svěření do péče a následném převodu vlastnictví

·       popř. fotografie psa/kočky

·       zvláštní znaky zvířete (případné narušené chování)

·     základní údaje – pořadové číslo, pod kterým bylo zvíře přijato do útulku

·     datum přijetí 

c)   kniha o veterinární činnosti

·       základní údaje o veterinární činnosti – záznamy oproti nákazových opatřeních

·       výsledky pravidelných kontrol zdravotního stavu zvířat

·       doporučení na základní vybavení veterinární lékárničky

·       výsledky kontrol a zajištění podmínek veterinární péče a hygieny chovu

d)   provozní kniha útulku

·      základní údaje o provozu útulku

·      zjištěné nedostatky na zařízení, nástrojích a pomůckách, způsob a termín odstranění závad

·      údaje o stavu a doplňování stavu krmiv, vet. materiálu, úklidových prostředků atd.

·      údaje o provedené dezinfekci a deratizaci

·      záznamy o provedených kontrolách kontrolními orgány

·      záznamy o předepsaných školeních pracovníků útulku.

 Část IV

 Platby

 (dle konkrétních smluv s obcemi)

1)     Platby při předání zvířete jeho majiteli (nevztahuje se na příjemce při uzavírání smlouvy o svěření do péče a následném převodu vlastnictví) činí:

      ·         100 Kč – platba za každý započatý kalendářní den pobytu zvířete v útulku  + úhrada nákladů za veterinární ošetření, očkování, čipování atd.

4)      K poslednímu dni v měsíci odvede pracovník útulku  pokladní hotovost na provozní účet útulku 2201851134/2010

Část V

Mimořádná opatření

Vzhledem k umístění útulku nehrozí povodně a proti požáru je zde umístěn hasicí přístroj a zdroje vody přímo na útulku.

Část Vl

 Závěrečná ustanovení

1)     Provozní řád je pořízen ve čtyřech  vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Krajská veterinární správa, Magistrát města Ml.Boleslav, Jednatel společnosti Lesy MB p. Tůma

2)     Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.1 2021

V Březně 30. 12. 2020

Alena Klesová

Předsedkyně spolku Útulek MB z.s.

IČ: 0938777